Årsmöte den 10 mars kl. 17.30-20.00

Kallelse till årsmöte Värmdö Företagarförening 10 mars 2022 kl 17.30-20.00

Årsmötet kommer att hållas på Hotell Blå Blom, Gustavsberg

 • Årsmötets öppnande
 • Val av ordförande och protokollförare på årsmötet
 • Upprättande och godkännande av röstlängd
 • Godkännande av dagordningen
 • Val av justeringsman tillika rösträknare
 • Prövning av om årsmötet är behörigen utlyst
 • Framläggande av årsredovisning
 • Framläggande av resultaträkning och balansräkning
 • Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 • Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Framläggande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 • Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 • Aktuella val av styrelseledamöter på två år
 • Val av revisor och revisorssuppleant fram tills nästa årsmöte
 • Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande, fram tills nästa årsmöte
 • Behandling av inkomna motioner
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutning

Välkommen!

Medlemmar i Värmdö Företagarföreningen har fått kallelse per mail. Deltagande i årsmötet förutsätter att du/ditt företag är medlem.

Är du inte medlem i Värmdö Företagarförening ännu: Ansök om att bli medlem här…